Voorwaarden

ARTIKEL 1: INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

Door de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid op paarden van het bedrijf. Onder instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde. De instructie vindt plaats op de terreinen van de stalhouderij dan wel tijdens buitenritten.

ARTIKEL 2: LOOPTIJD (Abbonement)

Deze overeenkomst gaat in op de 1e dag van de maand waarin lessen gaan worden gevolgd en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Zonder voorafgaande opzegging wordt de overeenkomst telkens verlengd voor de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities. Ook kan deze door de klant worden opgezegd per hele maand met inachtneming van één maand opzegtermijn.

De overeenkomst tot het volgen van lessen kan ten aller tijden door de directie per direct worden opgezegd. Opzegging door de klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden per e-mail.

ARTIKEL 3: VERPLICHTINGEN LESGEVER

De lesgever die groepslessen of individuele lessen verzorgt, beschikt minimaal over een diploma dat bevoegdheid verleent tot het geven van instructie of volgt een opleiding teneinde deze bevoegdheid te verkrijgen.

De lesgever draagt er zorg voor, dat op zijn bedrijf en tijdens instructie op een andere locatie, de veiligheidsvoorschriften worden toegepast en nageleefd.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN KLANT EN GEDRAGSREGELS

De klant is verplicht de door de eigenaar gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van de eigenaar.

De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften ook naleven.

De eigenaar heeft bij het aangaan van de overeenkomst een afschrift van de algemene voorwaarden en reglementen ter inzage liggen. De algemene voorwaarden en reglementen maken deel uit van deze overeenkomst. De klant stemt door boeking van een rit/les in met de algemene voorwaarden en reglementen en heeft van de inhoud kennis genomen.

Het is de eigenaar toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk aan de klant worden bekendgemaakt.

ARTIKEL 5: VERZEKERING

De eigenaar heeft een geldige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die direct verband houdt met de lesovereenkomst. Deze verzekering is echter geen vervanging voor de individuele ziektekostenverzekering.

ARTIKEL 6: LESGELD EN BETALING

Voor de instructie van de te volgen lessen is een prijs overeengekomen. Deze keuze is vastgesteld tijdens het boeken. De eigenaar is gerechtigd om jaarlijks - zonder een nieuwe lesovereenkomst aan te gaan - de lesprijzen aan te passen conform de algemene voorwaarden.

De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling aan de eigenaar en wel uiterlijk vóór aanvang van de periode waarover het lesgeld verschuldigd is door overmaking op een door de eigenaar op te geven IBAN nummer

Lessen die uiterlijk 36 uur voor aanvang van de les zijn afgezegd, kunnen in overleg met de eigenaar binnen de geldigheidsduur worden ingehaald.

Lessen die niet 36 uur tevoren zijn afgezegd kunnen ongeacht de reden niet worden ingehaald.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

De eigenaar is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De eigenaar is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van de veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de lesgever.

De eigenaar is slechts aansprakelijk voor directe schade van de klant, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de lesgever, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door de lesgever dient te worden betracht.

De aansprakelijkheid van de eigenaar voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de lesgever zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

ARTIKEL 8: RISICO-ACCEPTATIE

De klant is op de hoogte van én accepteert het risico van het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.

De klant die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten en/of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van de eigenaar berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt en/of op het terrein en/of in de stallen van de eigenaar verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit, zal dit risico (deels) voor rekening van de klant komen. Bij schade die onder deze lesovereenkomst valt is de eigenaar te allen tijde alleen dan gehouden de directe schade te vergoeden tot maximaal het bedrag waarvoor hij zich voor dergelijke schade veroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.